Privacy

(Laatst bijgewerkt: 25 juni 2018)

In deze policy wil VASA International NV u helder en transparant informeren op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 94/46/EG, van toepassing vanaf 25 mei 2018.

Gelieve ons privacybeleid door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en prospecten, sollicitanten, (kandidaat) leveranciers, aanvragers van voorstel tot advies of prijsopgave en op alle bezoekers en gebruikers van onze website(s), onze aanwezigheid op sociale media en van onze (eventuele) mobiele applicaties.

Door bij ons prijs of advies aan te vragen, door onze website(s), sociale media of (eventuele) mobiel applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door VASA International NV en door deel te nemen aan onze acties, door bij ons te solliciteren, door bij ons te (willen) leveren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop VASA International NV persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Wij nemen privacy op internet serieus en vinden het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met de informatie die wij via deze website over u ontvangen en raden u aan dit privacybeleid helemaal te lezen zodat u volledig op de hoogte bent.

 

1.   Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is VASA International NV, Dennenlaan 9, 2340 Beerse, België met ondernemingsnummer BE 0404.167.524.

 

2.   Welke gegevens (types informatie) verzamelen wij?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (zoals voor- en achternaam, huis- of ander fysiek adres, telefoonnummer, …)

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld maar enkel alleen als u ze ons vrijwillig verstrekt, o.a. :

 • bij het gebruik van onze website;
 • u zich laat registreren via een VASA International NV login;
 • u een (online) formulier invult;
 • u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door VASA International NV, al dan niet online;
 • u gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online;
 • een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd;
 • u zich abonneert op een nieuwsbrief;
 • u vrijwillig een CV doorstuurt;
 • u vrijwillig uw business card overhandigt (bv in onze showroom/beursstand);
 • u tijdens beurzen e.d. vrijwillig uw gegevens nalaat;
 • u deelneemt aan enquêtes.

 

3.   Verwerking van persoonsgegevens/hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Onze firma verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens die voor o.a. volgende doeleinden kunnen verwerkt worden:

 • de door u gevraagde informatie, producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren, behandeling van klachten;
 • de creatie en het beheer van uw VASA International NV login;
 • uw bestellingen uit te voeren;
 • onze online nieuwsbrief te verzenden;
 • u toegang te verschaffen tot onze services en events of andere communicatie tot u te richten;
 • u getrouwheidsvoordelen aanbieden;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • het realiseren van studies en statistieken. We kunnen uw persoonsgegevens bv ano­ni­miseren en verder gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aan­gaande het gebruik of afname van diensten, de verkoop of afname van producten en het verloop van acties en wedstrijden;
 • het respecteren van onze wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonlijke gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hier bv aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen;

 

Gevoelige persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen

Wij verzamelen in geen geval gevoelige gegevens zoals o.a. medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, raciale of etnische afkomst ...

Onze websites en/of diensten hebben ook niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van -16-jarigen tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verza­meld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vasainternational.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4.   Beveiliging

VASA International NV spant zich in om technische, organisatorische, administratieve en fysieke maat­regelen te treffen om de bescherming van uw gegevens tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt VASA International NV o.a de volgende maatregelen:

 1. Login beheer en paswoorden
 2. Afschermen van ruimtes met gevoelige inhoud
 3. Firewalls

Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Geen enkel systeem is echter perfect of kan garanderen dat ongeautoriseerde toegang of diefstal van gegevens uitgesloten zijn.

 

5.   Hoelang bewaren wij uw informatie? (bewaartermijn)

VASA International NV bewaart uw persoonsgegevens voor zover wij daar een permanente, legi­tieme zakelijke reden voor hebben, bv. om u een door u gevraagde dienst te leveren, om uw informatie te bewaren voor toekomstige marketingdoeleinden of om aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten te voldoen.

Als wij geen permanente legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bv. om­dat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up-archieven), zullen wij uw per­soons­gegevens veilig opslaan en niet verder verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hieronder uitgelegd.

 

6.   Delen met anderen (verstrekking van persoonsgegevens aan derden)

VASA International NV zal in geen geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

 • u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
 • in de gevallen die de wet bepaalt;
 • indien wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure; of op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties;
 • leveranciers en onderaannemers waarop VASA International NV beroep doet zoals IT-bedrijven voor onderhoud en beheer van de website(s), bedrijven die instaan voor de verzending van door u bestelde artikelen, consultants, marketing bureaus, … teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. In dergelijke gevallen worden de gegevens alleen gedeeld voor het aangegeven doel en niet voor eigen gebruik door de dienstverlener.

 

7.   Uw rechten

 • U hebt het recht op toegang tot en inzage in uw gegevens. Om toegang te verkrij­gen tot uw gegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan VASA International NV.

 

 • U hebt het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde gegevens te laten verwijderen of recht te zetten door contact met ons op te nemen.

 

 • U hebt het recht om uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t de verwerking te raadplegen en er toegang tot te krijgen.

 

 • Te vragen om die gegevens te corrigeren of rectificeren of, indien nodig, te schrap­pen.

 

 • U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van gegevens in te trekken.

 

 • Ieder verzoek zal worden beantwoord binnen de dertig dagen na controle van de identiteit van de aanvrager.

 

 • U kan bovenvermelde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via email naar info@vasainternational.be hetzij per post naar VASA International NV, Klanten­dienst, Dennenlaan 9, 2340 Beerse, België.

 

 • U hebt het recht om een klacht neer te leggen. Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoons­gegevens kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescher­ming van de persoonlijks levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be

 

8.   Cookies en andere technologieën

Er kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde “cookies” om gepersonaliseerde infor­matie te leveren. Tijdens een bezoek aan onze website(s) kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een “cookie” is een gegevensbestandje dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens in uw browser wordt opgeslagen, zodat wij u bij uw terugkeer herkennen. Cookies kunnen niet gebruikt wor­den om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Social-media-site:

Als u zich aanmeldt bij of wordt doorgelinkt naar de website vanaf een social-media-site, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e.d. vallen alle gegevens die u ons verstrekt (of hebt verstrekt) onder de privacyverklaring van die site. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites. U dient de Privacyverklaring van de desbetreffende websites te raadplegen.

 

Beheer cookies:

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van uw browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser. U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website(s) niet meer naar behoren functioneren.

 

Verwerking van gebruiksgegevens, gebruik van analysetools:

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om voorkeuren en bijzondere populaire delen van de website te kunnen identificeren maken wij gebruik van de volgende analysetool: Google Analytics.

 

9.   Risico’s verbonden aan het gebruik van internet, online applicaties en overige bepalingen

Het gebruik van onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen en te versturen, de risico’s van een onder­breking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en over­drachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

Alle informatie door VASA International NV verstrekt op onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is enkel ter informatie. VASA International NV probeert uiteraard deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden, maar is niet verant­woordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze informatie.

De inhoud en opmaak van deze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is beschermd door auteursrechten en andere eventuele intellectuele eigendomsrechten. Zij mag dan ook niet gereproduceerd, gewijzigde of op enig andere manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van VASA International NV.

Via onze website(s), (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten kan u toegang hebben tot websites, mobiele applicaties en online diensten en producten van derden. VASA International NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie gegeven op deze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten.

Op geschillen met betrekking tot de toegang of het gebruik van onze websites, (eventuele) mobiele applicaties en online diensten en producten is het Belgisch recht van toepassing.

 

10.   Wijzigingen en updates

VASA International NV behoudt zich het recht haar privacybeleid te wijzigen zonder dat wij u daar­van op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om dit regelmatig te raadplegen. Bovenaan dit privacy beleid staat weergegeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

11.   Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of indien u een klacht wilt indienen:

 • m.v. het contactformulier op onze website;
 • via email op het adres info@vasainternational.be;
 • per post op het adres Dennenlaan 9, 2340 Beerse, België; of nog
 • telefonisch op het nummer +32 (0)14 42 00 01

Om www.blablabla.be goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.